Projekt Filipowicza

Językowe Przedszkole Super Kids

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 42 (20K) dzieci w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie 42 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu zajęć wyrównujących, rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli/ek z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy Miasta Białystok do końca kwietnia 2023r.

Okres realizacji projektu od 01.12.2021 do 30.04.2023

Wartość projektu: 1 480 349,89 zł

Dofinansowanie: 1 258 297,39 zł

 

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 42 dzieci (20K)  w wieku przedszkolnym zamieszkujących teren gminy Miasto Białystok  oraz dwóch nauczycieli/ek (2K) zatrudnionych w Językowym Przedszkolu Super Kids prowadzonym przez Super Kids Agnieszka Niewińska. Wszyscy uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uczą się lub pracują na obszarze województwa podlaskiego.

Grupę Docelową stanowić będzie:

 • 42 dzieci (20K) w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkujące teren gminy Miasto Białystok (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat)
 • 2 nauczycieli/lki zatrudnionych w Językowym Przedszkolu Super Kids prowadzonym przez Super Kids Agnieszka Niewińska na terenie gminy Miasto Białystok

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez: adaptację i dostosowanie lokalu na potrzeby przedszkola, wyposażenie przedszkola, wyposażenie placu zabaw, zakup pomocy dydaktycznych, realizację zajęć w zakresie stwierdzonych deficytów, zajęcia dodatkowe, bieżące funkcjonowanie przedszkola, a w szczególności: wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat, doskonalenie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli/lek (2K).

Wychowanie przedszkolne będzie świadczone odpłatnie w kwocie 360 zł miesięcznie od 01.03.2022 do 28.02.2023 i będzie obejmowało:

 • świadczenie usług wychowania przedszkolnego w godzinach 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku, gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w przedszkolu maksymalnie 10 godzin dziennie,
 • całodzienne wyżywienie dla 42 dzieci,
 • korzystanie z zajęć specjalistycznych
 • korzystanie z zajęć dodatkowych.

Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu realizacji projektu.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego

 1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona od 04.01.2022 do 28.02.2022r.
 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:
 1. Kandydaci na uczestników projektu, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.
 2. Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie Załącznik Nr 1 – Formularza rekrutacyjnego
 3. Zgłoszenie do projektu należy złożyć:
 • osobiście na adres ul. Władysława Raginisa 91, 15-161 Białystok
 • osobiście lub pocztą na adres Biuro Projektu, ul. Bociania 2, 16-070 Choroszcz
 1. W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.
 2. Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Aneks

Formularz rekrutacyjny

 

Projekt „Językowe Przedszkole Super Kids” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Super Kids Agnieszka Niewińska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym „Wrota Biznesu”

Skip to content