Poznaj nas

Misją naszych placówek Super Kids jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwijania własnej osobowości każdego z dzieci, wspieranie ich w rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Dbamy o nasze pociechy zapewniając im bezpieczne warunki wszechstronnego rozwoju.
Rozwijamy zainteresowania i talenty. Szukamy indywidualności w każdym dziecku.

Rozbudzamy w dzieciach spostrzegawczość, wrażliwość, a przede wszystkim ciekawość świata i ludzi.

Innowacyjnie i efektywnie


Nasze działania dydaktyczne i wychowawcze opieramy na sprawdzonych oraz uznanych metodach dydaktycznych, dążąc jednocześnie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi, wykorzystując ich potencjał.

Zachęcamy dzieci do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, aby były otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Wizja Przedszkola

 

Nasze działania oparte na czterech filarach edukacji:
1) uczyć się, aby wiedzieć
2) uczyć się, aby być
3) uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko
4) uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.

Aby wizja, misja naszych placówek Super Kids urzeczywistniła się mamy świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele – wychowawcy – opiekunowie jesteśmy wpisani w rozwój dziecka i to również od nas w zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości. Dlatego też efektywnie organizujemy zajęcia dydaktyczne oparte na aktywnym i świadomym uczestnictwie dziecka w edukacji, która stworzy gwarancję satysfakcjonującego rozwoju na dalszych szczeblach edukacji. W naszych placówkach Super Kids nie tylko organizujemy proces wychowawczo – dydaktyczny naszym dzieciom, tworzymy zgrany zespół który tworzą ludzie kochający swoją pracę, mający swoje marzenia, pasje oraz wizję wspólnej przyszłości. Nasz personel to kobiety wykształcone, mądre, piękne, szalone, mające cudowne pomysły a przede wszystkim kochające dzieci i swoją pracę.

Malowanie - Przedszkole Super Kids Białystok
kuchcikowo - Przedszkole Super Kids Białystok
nauka angielskiego - Przedszkole Super Kids Białystok

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 356)


Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Cele i Zadania przedszkola

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 4. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 5. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 6. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 7. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 8. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 9. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 10. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 11. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 12. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 13. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 14. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 15. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz.356) z późn. zm.

Poznaj nasze placówki

ul. Raginisa 91

ul. Fredry 1

ul. Wisławy Szymborskiej 2

Skip to content